ვლადიმერ სუხიშვილი – სოფლის მეურნეობის დოქტორი, რექტორი,  პროფესორი
   აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე

 

 

 

 

 ეკატერინე სუხიშვილი – მედიცინის დოქტორი, ვიცე-რექტორი, ასოცირებული პროფესორი

 

 

 

 

 

 

 

ლევან მოსახლიშვილი – სამართლის დოქტორი,
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი,
 ასოცირებული პროფესორი 

 

 

 

 

 

 

 

  ავთანდილ ლაფაჩი – ეკონომიკის დოქტორი, სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი,
  ასოცირებული    პროფესორი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 გურამ აბესაძე – პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი,ასოცირებული პროფესორი,
 საქართველოს პოლიტიკურ მეცნიერებათა აკადემიის წევ
რი.