•  სემესტრის განმავლობაში ყველა სასწავლო კურსში უმაღლესი – A შეფასებების გამო მიცემათ  სტიპენდია თითოეულს 150 (ასორმოცდაათი)          ლარის ოდენობით;
  • სემესტრის განმავლობაში მაღალი აკადემიური მოსწრების გამო მიცემათ  სტიპენდია თითოეულს 100 (ასი) ლარის ოდენობით;
  • სემესტრის განმავლობაში უნივერსიტეტის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და სხვადასხვა სახის ღონისძიებებში მონაწილეობის გამო მიცემათ  სტიპენდია თითოეულს 100 (ასი) ლარის ოდენობით.
  • წლის საუკეთესო სტუდენტი მიიღებს უნივერსიტეტის რექტორის პროფესორ ვლადიმერ სუხიშვილის სახელობით სტიპენდიას (ერთჯერადად) 300 ლარის ოდენობით.