შპს “ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტის” ავტორიზაციის შესახებ

აგრონომიის საბაკალავრო პროგრამა

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა

ეკოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა

ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა

საინფორმაციო ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამა

ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამა

საჯარო მმართველობის საბაკალავრო პროგრამა

სასურსათო ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამა

სატყეო საქმის საბაკალავრო პროგრამა

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა

სამართლის საბაკალავრო პროგრამა

საერთაშორსიო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა

 

სამაგისტრო პროგრამების აკრედიტაციის შესახებ

აგრობიზნესის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამა

ფარმაციის მენეჯმენტისა და მარკეტინგის სამაგისტრო პროგრამა

სატყეო საქმის სამაგისტრო პროგრამა

საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამა

ტურიზმის და მასპინძლობის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამა