ბიზნესის ადმინისტრირების  საბაკალავრო პროგრამა

 საერთაშორისო ურთიერთობები  საბაკალავრო პროგრამა 

 ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა