საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები

                    

ეკოლოგის საბაკალავრო პროგრამა                 

 

 

 

 

 სატყეო საქმე საბაკალავრო პროგრამა 

                                               

 

 

 

 

   ბიზნესის ადმინისტრირების  საბაკალავრო პროგრამა

 

 

 

 

 

      ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამა 

 

             

 

 

 

   საერთაშორისო ურთიერთობები  საბაკალავრო პროგრამა 

 

 

 

 

 ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა 

 

 

 

 

 

    სამართლის საბაკალავრო პროგრამა