სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა კარიერის ხელშემწყობი ცენტრი  არის შპს „ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტის“  დამხმარე სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს უნივერსიტეტის საზოგადოებაში უნივერსიტეტის სტუდენტების და კურსდამთავრებულების ინტეგრირების ხელშეწყობას.

ცენტრი თავის საქმიანობას წარმართავს მოქმედი კანონმდებლობის, უნივერსიტეტის წესდების, ამ დებულებისა და უნივერსიტეტის მართვის ორგანოების სხვა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად.

ცენტრი უზრუნველყოფს საზოგადოებაში უნივერსიტეტის სტუდენტების და კურსდამთავრებულების ინტეგრირების ხელშეწყობას;ასევე სტუდენტებისათვის დახმარების აღმოჩენას და ხელისშეწყობას სამსახურის მოძიებისა და მუშაობის დაწყებაში.

ცენტრი ახდენს უნივერსიტეტის დასაქმების მსურველი სტუდენტების და კურსდამთავრებულების რეგისტრაციას და მიაწვდის მათ ინფორმაციას სხვადასხვა ბიზნესის, სახელმწიფო და არასამთავრობო ორგანიზაციების შესახებ.