ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა

საჯარო მმართველობის საბაკალავრო პროგრამა

სამართლის საბაკალავრო პროგრამა

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა

ინგლისური ფილოლოგია

ეკოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა

ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამა

ცხრილი გორის კორპუსის სტუდენტებისთვის