სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა კარიერის ხელშემწყობი ცენტრი  არის შპს  ევრორეგიონული სასწავლო  უნივერსიტეტის დამხმარე სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს უნივერსიტეტის საზოგადოებაში უნივერსიტეტის სტუდენტების და კურსდამთავრებულების ინტეგრირების ხელშეწყობას. ცენტრი გასცემს რეკომენდაციებს დასაქმების მსურველ სტუდენტებზე მათი მონაცემების შესაბამისად.

უნივერსიტეტი ამყარებს კავშირებს სახელმწიფო  და  არასამთავრობო  დაწესებულებებთან, მსხვილ კომპანიებთან, იურიდიულ და ფიზიკურ  პირებთან  როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ და მათ მიერ გამოცხადებულ ვაკანსიათა შესაბამისად უზრუნველყოფს რეკომენდაციებით და ინფორმაციებით მათთვის  შესაფერისი  სტუდენტების  და კურსდამთავრებულების შესახებ  მონაცემებით;

სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა კარიერის ხელშემწყობი ცენტრის დებულება