2017-2018 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის შუალედური გამოცდის განრიგი

ბიზნესის ადმინისტრირება

ტურიზმი

საჯარო მმართველობა

სამართალი

საერთაშორისო ურთიერთობები

ინგლისური ფილოლოგია

ეკოლოგია

ფარმაცია

გორის კორპუსის სტუდნეტებისთვის მეორე სემესტრის შუალედური გამოცდის ცხრილი