სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი დებულება

ბიზნესის ადმინისტრირების, სოციალური მეცნიერებების, ჯანდაცვის და მიმართულებათაშორისი დარგების ცენტრის დებულება

სტრატეგიული კვლევების და სამართლებრივი ანალიზის ცენტრის დებულება 

უნივერსიტეტის საქმის წარმოების დებულება

სტუდენტური თვითმმართველობის ლიგის დებულება

სტუდენტური ომბუდცმენის დებულება

თვითშეფასება

სილაბუსის შედგენის ინსტრუქცია

საფინანსო , ლოჯისტიკისა და უსაფრთხოების სამსახურის დებულება

სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ინსტრუქცია

სამართლისა და სახელმწიფო მართვის ფაკულტეტის დებულება

სამაგისტრო ნაშრომის შედგენის ინსტრუქცია

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დებულება

საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის დებულება

პერსონალის საქმისწარმოების დებულება

პერსონალის მართვის პოლიტიკა

პერსონალის ინიციატივებისა და პროექტების წარდგენისა და დაფინანსების წესი.

პერსონალის მართვის, საქმის წარმოებისა და რეესტრის სამსახურის დებულება

უნივერსიტეტის მართვის ორგანოებში შერჩევის წესი

მართვის ეფექტიანობის მონიტორინგისა და შეფასების სისტემა

კულტურის, სპორტის და ტურიზმის განვითარების ცენტრის დებულება

იურიდიული სამსახურის დებულება

ელექტრონული ფოსტის რეგისტრაციისა და გამოყენების წესი

ეთიკის კოდექსი და დისციპლინარული პასუხისმგებლობის ნორმები

დასაქმებულთა შეფასების  წესი და პირობები

ბიბლიოთეკის რესურსებისა და სერვისების განვითარებისა დაგანხლების მექანიზმები

ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი 

ახალგაზრდების რეპროდუქციული საინფორმაციო და ჯანმრთელობის ცენტრი

აკადემიური საბჭოს დებულება

აკადემიური პერსონალის აფილირების წესი და პირობები

აკადემიური და მოწვეული პერსონალის საქმის შეფასების წესი

IT სამსახურის დებულება

საზაფხულო და ზამთრის სკოლის ჩატარების დებულება

აკადემიური საბჭოს დებულება

შინაგანაწესი

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი დებულება

აბიტურიენტების მოსამზადებელი ცენტის ერუდიტის დებულება