წესდება

შინაგანაწესი

საქმისწარმოების დებულება

სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა კარიერის ხელშეწყობის ცენტრი

საფინანსო, ლოჯისტიკის და უსაფრთხოების სამსახური

საზოგადოებრივი მეცნიერებათა ფაკულტეტის დებულება

საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის დებულება

პერსონალის მართვის რეესტრისა და საქმისწარმოების სამსახურის დებულება

კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი

იურიდიული სამსახურის დებულება

ახალგაზრდების რეპროდუქციული, საინფორმაციო და ჯანმრთელობის ცენტრი

აკადემიური საბჭოს დებულება

სტუდენტებთან  და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის დებულება

აბიტურიენტთა მომზადების ცენტრი “ერუდიტის” დებულება 

ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი

ბიბლიოთეკის დებულება

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი დებულება

სტაჟირების გავლის წესი

IT ტექნოლოგიების სამსახურის დებულება