წესდება

შინაგანაწესი

საქმისწარმოების დებულება

სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა კარიერის ხელშეწყობის ცენტრი

სტუდენტებთან,საზოგადოებასთან და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი

სტუდენტებთან ურთიერთობის სამსახურის დებულება

საფინანსო, ლოჯისტიკის და უსაფრთხოების სამსახური

სასწავლო პროცესის მარეგურილებელი დებულება

საზოგადოებრივი მეცნიერებათა ფაკულტეტის დებულება

საზოგადოებასთან ურთიერთობების და IT  ტექნოლოგიების სამსახური

საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის დებულება

პერსონალის მართვის რეესტრისა და საქმისწარმოების სამსახურის დებულება

კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი

იურიდიული სამსახურის დებულება

ახალგაზრდების რეპროდუქციული, საინფორმაციო და ჯანმრთელობის ცენტრი

აკადემიური საბჭოს დებულება

აბიტურიენტთა მომზადების ცენტრი “ერუდიტის” დებულება 

ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი

ბიბლიოთეკის დებულება

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება

მარეგულირებელი დებულება