უნივერსიტეტის მისიაა ხელი შეუწყოს თანამედროვე ცოდნის მიღებასა და საზოგადოებისთვის მისი გაზიარების პროცესს. უნივერსიტეტი უზუნველყოფს საბაკალავრო და სამაგისტრო საფეხურზე ევროპული დონის უმაღლესი განათლების შეთავაზებას ბიზნესის, ჯანდაცვის, სამართლის და საზოგადოებრივი მეცნიერებების მიმართულებით. უნივერსიტეტი წარმოადგენს სტუდენტების, აკადემიური, მოწვეული და ადმინისტრაციული პერსონალის, მჭიდრო კავშირს, რომელთა ერთობლივი თანამშრომლობითაც იქმნება უმაღლესი აკადემიური განათლებისთვის

უნივერსიტეტი ორიენტირებული მუდმივ განახლებასა და განვითარებაზე, მათ შორის ევროპულ განათლებასთან ჰარმონიზაციაზე. უნივერსიტეტის საქმიანობა ხელს შეუწყობს ქვეყანაში სტრატეგიული ეკონომიკური განვითარების პირობებში წარმატებული სპეციალისტების მომზადებასა და მათ ინტეგრირებას კონკურენტულ შრომით ბაზარზე.

ღირებულელბები :

  • დემოკრატიულობა;
  • განვითარებაზე ორიენტირებულობა;
  • პროფესიონალიზმი;
  • კეთილსინდისიერება;
  • აკადემიური თავისუფლება;
  • გამჭვირვალობა და ღიაობა