ჩარიცხვის წესი

ევრორეგიონულ სასწავლო უნივერსიტეტში (ERSU) აბიტურიენტთა მიღება ხორციელდება უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონით დადგენილი წესის შესაბამისად.
დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბმული

 

 

 

 

 

 

 

 

შეღავათები და უპირატესობები

ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტი (ERSU) 22-წლიანი გამოცდილების შედეგად საქართველოსა და ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში ჩამოყალიბდა ერთ-ერთ წარმატებულ და აღიარებულ სასწავლო დაწესებულებად, რომლის მისიას წარმოადგენს საქართველოში ევროპული ღირებულებების, განათლების, კულტურისა და ჰუმანიზმის იდეალებზე დაფუძნებული ცოდნის გავრცელება.

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ბმული

 

 

 

 

 

   ღია კარის დღე 

ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტში, საბაკალავრო პროგრამების  ღია კარის დღეები ჩატარდება ყოველ სამშაბათს და პარასკევს 12:00-დან 19:00 საათამდე

დამატებითი ინფორმნაციისთვის იხილეთ  ბმული 

 

 

 

 

 უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიღების წესები

აბიტურიენტთა/მაგისტრანტობის კანდიდატთა ხელშეწყობისა და სტუდენტთა მობილობის მიზნით საქართველოს აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში აკრედიტებული პროგრამით სწავლა ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილი წესითა და დადგენილ ვადებში დასაშვებია.

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ბმული