ეკოლოგის საბაკალავრო პროგრამა                 

 აგრონომიის საბაკალავრო პროგრამა

 ბიზნესის ადმინისტრირების  საბაკალავრო პროგრამა

 ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამა 

 საერთაშორისო ურთიერთობები  საბაკალავრო პროგრამა 

 ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა 

 სამართლის საბაკალავრო პროგრამა 

საჯარო მმართველობის საბაკალავრო პროგრამა