შპს – ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტის წლიური ანგარიში

 შპს – ევრორეგიოუნული სასწავლო უნივერსიტეტისთვის 2017 წელი უმნიშვნელოვანესი პერიოდი იყო. უნივერსიტეტის საქმიანობის ძირითადი მიმართულება ავტორიზაციის პროცესისთვის მზადებას დაეთმო. 2017 წლის განმავლობაში უნივერსიტეტმა უამრავი დოკუმენტი მოამზადა, რომლის დამტკიცებაც 2018 წელს მოხდება.

2017 წლის დასაწყისში უნივერსიტეტმა დაამტკიცა 2017-2023 წლების სტრატეგიული განვითარების და 2017-2019 წლების სტრატეგიული განვითარების სამოქმედო გეგმები. ანგარიშიც სწორედ ამ სამოქმედო გეგმის შესაბამისად არის მომზადებული. უნდა აღინიშნოს, რომ სტრატეგიული განვითარების გეგმის გადამუშავება მთელი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა და მომზადებულია განახლებული ხედვა უნივერსიტეტის მომავალი 7 წლიანი განვითარების. 2018 წელს დამტკიცდება 2018-2024 წლების სტრატეგიული განვითარების და 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმები.

 

უნივერსიტეტის საქმიანობიდან რამდენიმე მიმართულება შეიძლება გამოიყოს: 1. უნივერსიტეტის მართვა და სტრუქტურული რეორგანიზაცია:

დამტკიცდა უნივერსიტეტის ახალი სტრუქტურა და სამსახურების დებულებები. ახალი სტრუქტურა უნივერსიტეტის მართველობას უფრო მოქნილს და წარმატებულს ხდის.

2017 წელს მომზადდა უნივერსიტეტის მართველობითი რგოლის ცვლილებების საკითხი. 2018 წლიდან უნივერსიტეტი ახალი მენეჯმენტით გააგრძელებს საქმიანობას და მის განვითარებას მომავალი ავტორიზაციის პერიოდით.

2. უნივერსიტეტის პროგრამები:

2.1 მედიცინის ინგლისურენოვანი პროგრამის აკრედიტაცია

2017 წლის მოვლენებიდან უნივერსიტეტის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა მედიცინის უცხოენოვანი ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაცია იყო. უნივერსიტეტმა ერთი წელი იმუშავა პროგრამის შემუშავებაზე, უამრავ კლინიკასთან გაფორმდა მემორანდუმები, კვალიფიციური კადრები დაემატა უნივერსიტეტს. აკრედიტაციის მინიჭების შედეგად უნივერსიტეტს საშუალება ექნება მიიღოს უცხოენოვანი სტუდენტები, რაც გაზრდის უნივერსიტეტის ფინანსურ მდგრადობას და შეუქმნის მომავალი განვითარების პერსპექტივას.

2.2. საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარება

უნივერსიტეტმა არსებული საგანმანათლებლო პროგრამების განახლება მოახდინა ახალი სტანდარტების შესაბამისად. 2017 წლის ზაფხულში გადაიხედა 13 საგანმანათლებლო პროგრამა, დამუშავდა სილაბუსები. უნივერსიტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება არსებული 14 პროგრამიდან მხოლოდ 8 პროგრამა წარადგინოს მომავალი ავტორიზაციისათვის, 2017 წლის მეორე ნახევარი დაეთმო პროგრამების განვითარებისა და გადახედვის პროცესს, აკადემიური პერსონალის, სტუდენტების, დამსაქმებლების ჩართულობით პროგრამების სრული მოდიფიცირება განხორციელდა. პროგრამებზე მუშაობა ამ ეტაპზე მიმდინარეობას. 7 პროგრამის არსებობა უნივერსიტეტს უფრო მობილურს გახდის, უნივერსიტეტს ექნება საშუალება რესურსების გაერთიანებით უფრო წარმატებული საქმიანობა განაგრძოს.

3. ხარისხის უზრუნველყოფა

ხარისხის უზრუნველყოფის ახალი სიტემა შემუშავდა – დამტკიცდა ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების შესახებ კონცეფცია და ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 2017- 2018 წლის სამოქმედო გეგმა.

განხორციელდა კმაყოფილების კვლევა დამსაქმებლების, კურსდამთავრებულების, პერსონალის, სტუდენტების.

4. პერსონალი

შპს ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტმა შეიმუშავა პერსონალის საქმიანობის შეფასების პოლიტიკის დოკუმენტი. მომზადდა აკადემიური პერსონალის, მოწვეული პერსონალის, ადმინისტრაციული პერსონალის შეფასების წესები პროექტები, რომელიც უახლოეს პერიოდში დამტკიცდება. უნივერსიტეტს დაემატა რამდენიმე ახალი კადრი მათ შორის, ადმინისტრაციული და მოწვეული პერსონალის სახით. შემუშავდა აკადემიური და მოწვეული პერსონალის დატვირთვის სისტემა.

5. სტუდენტური სერვისები და ინფრასტრუქტურა

უნივერსიტეტი აქტიურად მუშაობს სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონულ სისტემაზე, რომელიც დაინერგება 2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში. მართვის ელექტრონული სისტემა იქნება კარგი საშუალება სასწავლო პროცესის მართვის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით.

დაიწყო უნივერსიტეტის კორპუსების განახლების პროცესი. მიმდინარეობს მუშაობა ავტორიზაციის ახალი სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად.

6. კვლევა

კვლევა რჩება უნივერსიტეტის ერთ-ერთ სუსტ წერტილად, უნივერსიტეტი აქტიურად მუშაობს კვლევითი მიმართულების გასაძლიერებლად. 2017 წელს დაიწყო კვლევის სტრატეგიაზე მუშაობა და 2018 წელს დასრულდება ახალი ხედვის ჩამოყალიბება.

ევროპული ინტეგრაციის ხელშეწყობის ფარგლებში, უნივერსიტეტმა დააფინანსა ევრორეგიონულ სასწავლო უნივერსიტეტში მოწვეული ლექტორის, ირაკლი მეგრელიშვილის წიგნის „ევროპული გაერთიანების ისტორია – ანტიკური სამყაროდან ევროკავშირამდე“. წიგნი წარმოადგენს სასწავლო კურსის რიდერს. იგი მოიცავს 60‐ზე მეტი ქართველი და უცხოელი სხვადასხვა ავტორის ნაშრომს. წიგნის მთავარი მიზანია, სტუდენტებმა და სხვა დაინტერესებულმა პირებმა შეისწავლონ ევროპული გაერთიანების ისტორია და მასთან დაკავშირებული სხვა საინტერესო ასპექტები.

წიგნი გამოცემულია ევრორეგიონულ სასწავლო უნივერსიტეტის – ERSU ფინანსური მხარდაჭერით და სასწავლო მიზნების განსახორციელებლად გადაეცემა საუნივერსიტეტო და საჯარო ბიბლიოთეკებს. აღნიშნული წიგნი, როგორც სავალდებულო ლიტერატურა ასახულია არა მხოლოდ ევრორეგიონული უნივერსიტეტის სასწავლო ლიტერატურაში, არამედ, სხვადასხვა და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სილაბუსებში.

7. დოკუმენტებზე მუშაობა

ავტორიზაციის პროცესისთვის მზადება აქტიურ ფაზაში შედის, უნივერსიტეტის საქმიანობის ძირითადად ამ მიმართულებით მიმდინარეობს. უამრავი დოკუმენტი მუშავდება, ტარდება შეხვედრები. შემუშავებულია სხვადასხვა დოკუმენტის პროექტები: პერსონალის შეფასების ახალი სისტემა, მართვის ეფექტურობის შეფასების სისტემა, ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა, საერთაშორისო სტუდენტების მოზიდვის მექანიზმები, ახალი სტრატეგიული განვითარების გეგმა, კვლევითი საქმიანობის პოლიტიკა, პერსონალის კვლევითი საქმიანობის პროდუქტიულობის შეფასების წესი.

8. სხვადასხვა აქტივობა

გასვლითი,      ტურისტული,    შემეცნებითი      და    საერთაშორისო      კომპონენტის ღონისძიებები:

 

 • ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტის ტურიზმის სპეციალობის სტუდენტებისთვის მოეწყო გასვლითი ლექცია-სემინარი ზურაბ წერეთლის სახელობის თანამდეროვე ხელოვნების მუზეუმში, სადაც სტუდენტებმა დაათვალიერეს ზურაბ წერეთლის მინანქრის და ბრინჯაოს ნაკეთობები.

გასვლითი ლექცია-სემინარს უნივერისტეტის ასოცირებული პროფესორი ქ-ნი მანანა ალადაშვილი ხელმძღვანელობდა.

 • სასწავლო პროგრამის          ფარგლებში            ევრორეგიონული          სასწავლო

უნივერსიტეტის(ERSU) ტურიზმის სპეცილობის სტუდენტებისათვით სასტუმრო ინდუსტრიის გაცნობითი ხასიათის ლექცია-სემინარის ფარგლებში მოეწყო ინფო-ტური თბილისში ახლადგახსილ მაღალი კლასის სასტუმროში: The Biltmore Hotel Tbilisi. ინფო ტურის ფარგლებში თეორიული კურსის გავლის შემდეგ, სტუდენტებმა პრაქტიკაში იხილეს თუ როგორ ხდება სასტუმროს მართვა, მუშაობა, დაათვარიელეს სასტუმროს ინტერიერი. ასევე პროგრამის ფარგლებში მოინახულეს სასტუმრო “რედისონ ბლუ ივერია”-ის ძირითადი სექტორები. გაეცვნენ სასტუმროს ადმინისტრაციულ სტუქტურასა და სხვა დამხმარე მომსახურებებს.

 • მეცნიერების და ინოვაციების საეთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში დიდი

ქართველი პოეტის ლადო ასათიანის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა. მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში ბიზნესის ადმინისტრიების და ტურიზმის სპეციალობის პირველი კურისის სტუდენტებმა წარმოადგინეს პრეზენტაციები ეკონომიკის და ბიზნესის მიმართულებით.

საჯარო და შემეცნებითი ლექციები, ღონისძიებები

ევრორეგიონული სასწავლო      უნივერსიტეტის       სტუდენტები      დაესწრნენ ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდში შეხვედრას , სადაც განხილულ იქნა თემები:

–  საპარლამენტო      მოდელის   ინსტიტუციური     ლოგიკა

-პარლამენტის   საარჩევნო   სისტემა

–    პრეზიდენტის      არჩევის      წესი      და      მისი  უფლებამოსილებები

–   მთავრობის     დაკომპლექტება    და    მისი   კონტროლი

– ადამიანის უფლებები (სასოფლო-სამურეო მიწების საკითხი, ოჯახის ინსტიტუტი, სოციალური                                       უფლებები                    და                              სხვ.) აღნიშნულ თემაზე ისაუბრა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებულმა პროფესორმა, სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის ყოფილმა წევრმა ვახუშტი მენაბდემ.

 • ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტის თბილისის კორპუსში ადამიანის

უფლებების კვირეულთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაცია “საქართველოს იურისტთა ასოციაციის” თავმჯდომარემ ანა ნაცვლიშვილმა ჩაატარა საჯარო ლექცია თემაზე “ადამიანის უფლებები საქართველოში” ტრენინგზე   განხილულ   იქნა   ისეთი   აქტუალური   თემები   როგორიცაა:

–  რას ნიშნავს    ადამიანის   უფლებები

-სიცოცხლის  უფლება  და  მისი დაცვის გარანტიები  ადამიანის  უფლებათა  ევროპული     კონვენციის     მიხედვით

-ადამიანის         აბსოლუტური       უფლებები

-თავისუფლებისა      და       უსაფრთხოების   უფლება

– გამოხატვის თავისუფლება

აღნიშნულ     ლექციას     როგორც     ევრორეგიონული      უნივერსიტეტის      ასევე     სხვა უნივერსიტეტების სტუდენტებიც ესწრებოდნენ.

 • ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტში პერსონალური მონაცემების დაცვის თემაზე ტრენინგი                       გაიმართა. ლექციას პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სპეციალისტი, კახაბერ გოშაძე კითხულობდა.ტრენინგზე  განიხილეს  პერსონალურ  მონაცემთა  დაცვასთან დაკავშირებული საკითხები, მათ შორის მონაცემთა შეგროვების და დამუშავების სამართლებრივი საფუძვლები, მონაცემთა დამუშავების პრინციპები,    განსაკუთრებული    კატეგორიის    მონაცემების    დამუშავება, ინსპექტორის აპარატის საქმიანობა და მოქალაქეთა უფლებები.
 • კომპანია ჯეოსელმა,        ევრორეგიონული        სასწავლო          უნივერსიტეტის

სტუდენტებისათვის, გამართა ღია სემინარი თემაზე: ‘’თუ როგორ უნდა მოვემზადოთ და დავტოვოთ დაუვიწყარი შთაბეჭდილება გასაუბრებაზე’’. სტუდენტებმა       მასტრეკლასზე       განიხილეს       შემდეგი     საკითხები:

 • რატომ არის                  მნიშვნელოვანი                   გასაუბრება?
 • როგორ უნდა               მოვემზადოთ                გასაუბრებისთვის?
 • რა მნიშვნელოვანი დეტალებია გასათვალისწინებელი და რას უნდა მიექცეს ყურადღება გასაუბრების დროს?

სემინარის ბოლოს სტუდენტებსა და კომპანია ჯეოსელის წარმომადგენლებს შორის დისკუსია კითხვა-პასუხის რეჟიმში გაგრძელდა.

 • გორში ევრორეგიონულ სასწავლო უნივერსიტეტში თემაზე “კონსტიტუციური რეფორმა” დისკუსია გაიმართა. თემაზე ისაუბრა კონსტიტუციონალისტმა კონსტანტინე ჩოკორაიამ. შეხვედრაზე ასევე გაიმართა ჟურნალ CIVICUS‐ის #13 გამოცემის პრეზენტაცია, რომლის თემაც ასევე კონსტიტუცია და მასთან დაკავშირებული თემატიკა იყო
 • ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტის გორის ადმინისტრაციულ კორპუსში შეხვედრა ახალგაზრდა იურისტტა ასოციაციის წევრებმა გამართეს.
 • შსს‐ს აკადემიის კვლევისა და ანალიზის განყოფილების უფროსმა სოფიო

მამესწარაშვილმა თემაზე არასრულწლოვნების დანაშაულებრივი ქცევის ფსიქოლოგიური ასპექტები საჯარო ლექცია ჩაატარა.

 • დეპრესია, სტრესი და სუიციდი ‐ ფსიქოლოგმა ისმაილ ათაიევმა ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტის აზერბაიჯანელი სტუდენტებისთვის საჯარო ლექცია ჩაატარა.
 • ევრორეგიონულ სასწავლო უნივერსიტეტში სსიპ იურიდიული დახმარების

სამსახურის შიდა ქართლის ბიუროს თანამშრომლებს და სტუდენტებს შორის შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრაზე ისაუბრეს იურიდიული დახმარების სამსახურის საქმიანობასა და უფასო იურიდიული დახმარების სერვისით სარგებლობის  წესებსა                და           საფუძვლებზე. სტუდენტებსა და სპიკერს შორის შეხვედრა წარიმართა კითხვა‐პასუხის რეჟიმში, იურიდიული დახმარების სამსახურის საქმიანობასთან დაკავშირებულ და მათთვის საინტერესო კითხვებზე.

 • “სხეულის ენა            და            აზრების            წაკითხვის            ხელოვნება”

საჯარო ლექცია ჩაატარა „ფილანტროპიის აკადემიის“ დამფუძნებელმა გიორგი გიორგაშვილმა.

 • რა კრიტერიუმები უნდა დავიცვათ პერსონალური რეზიუმეს (CV) შექმნისას?

როგორი უნდა იყოს წარმატებული ინტერვიუ და ზოგადად წარმატებული გასაუბრება.

ყველა იმ თვისებისა და უნარის ჩამონათვალი, რომელიც დაგეხმარებათ წარმატებით დასაქმებაში. აღნიშნულ თემებზე საჯარო ლექცა Speak up Georgia‐ს ხელმძღვანელმა თამარ კანაშვილმა ჩაატარა.

 • ბიზნესის წამოწყება    და    მისი     პრობლემები     საქართველოში. სწორი და არასწორი მარკეტინგული სტრატეგიები. ევრორეგიონულ სასწავლო უნივერსიტეტში საჯარო ლექცია თემაზე “ბიზნესის წამოწყება და მისი პრობლემები                                                    საქართველოში” ჩატარდა. ლექცია ბრენდების Belhouse‐სა და ge შემქმნელმა ზურაბ მოსახლიშვილმა ჩაატარა. ლექციის ფარგლებში სტუდენტებს ბიზნესის წარმოების სწორ და არასწორ მარკეტინგულ სტრატეგიებზე მარკეტინგის სპეციალისტი გიორგი სოხაძე ესაუბრა.
 • არასამთავრობო ორგანიზაცია “საქართველოს ახალგაზრდების განვითარებისა

და განათლების ასოციაციამ” (GYDEA) ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსტეტის სტუდენტებისთვის თემაზე “სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები” ტრენინგი ჩაატარა.

 • “გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება ‐ როგორ მოვიქცეთ კრიტიკულ

სიტუაციებში”

უნივერსიტეტში პროფესორმა ირაკლი ამირანაშვილმა საჯარო ლექცია ჩაატარა.

 • გაიმართა ევრორეგიონული სასწვლო უნივერსიტეტის ვიცე‐რექტორის ეკატერინე სუხიშვილის წიგნის “სექსუალური და ოჯახური ძალადობა” პრეზენტაცია.
 • უნივერსიტეტმა ახალგაზრდა         ექსპერტთა         ფორუმს         უმასპინძლა. ახალგაზრდებმა 3 დღის მანძილზე უნივერსიტეტში შეხვედრები გამართეს.

 

უნივერსიტეტის რექტორის მოადგლე ეკა სუხიშვილი აქტიურად იყო ჩართული ახალგაზრდა ექსპერტებთან ერთად პროექტის ორგანიზებაში.

 • უნივერტისიტეტის გორის     კორპუსის     სტუდენტებისთვის      ანა     კორძაია‐

სამადაშვილის საჯარო ლექცი ჩატარდა, რომლის თემებიც იყო: “ჩვენი ბავშვობისდროინდელი შიშები”, “ქალურ” და “კაცურ” სისუსტეებზე და წიგნებზე .

 • უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის  შედგა  შეხვედრა  თემაზე  “შენი  ხმა

იკარგება, მოდი არჩევნებზე”. პროექტი განხორციელდა კოალიცია “საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისთვის“ მიერ, საერთაშორისო ორგანიზაცია ნაციონალური წვლილი დემოკრატიისათვის (NED) ფინანსური მხარადჭერით.  აღნიშნული  კოალიციის წევრი  ორგანიზაციებია  ,,საუნჯე” ,

,,ჰელფინგ ჰენდი”, ,,სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრი” და

,,ნაბიჯი სამოქალქო ინტეგრაციისაკენ”.

 • ევრორეგიონულ სასწავლო უნივერსიტეტში სახალხო დამცველის აპარატის გორის ოფისის წარმომადგენლებმა საჯარო ლექცია ჩაატარეს. ომბუდსმენის აპარატის წარმომადგენლებმა უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას საჩუქრად ლიტერატურა გადასცეს.
 • ევრორეგიონული სასწავლო     უნივერსიტეტს     ბორჯომის რაიონის სოფელ

ქვიშხეთის მე‐9 და მე‐11 კლასის მოსწავლეები ესტუმრნენ. მოსწავლეებმა უნივერსიტეტის მთავარი იურისტისაგან ადამიანის უფლებებსა და მოვალეობებზე ხანმოკლე საჯარო ლექცია მოისმინეს. მოსწავლეებს სამახოვროდ სასაჩუქრე ნაკრები გადაეცათ.

 • უნივერსიტეტში სხვადასხვა სპეციალობის სტუდენტებისათვის განათლების

საკითხების ექსპერტის ბატონი სანდი ჩაკრაბორტის საჯარო ლექცია ჩატარდა. ლექციას ინტერაქტიური ხასიათი ქონდა. სტუდენტებმა ისაუბრეს მათთვის აქტუალურ და პრობლემატურ საკითხებზე და ექსპერტისაგან რეკომენდაციები მოისმინეს.

 • ევრორეგიონული სასწავლო       უნივერსიტეტის,        არჩილ       ხომასურიძის

რეპროდუქტოლოგიის ინსტიტუტის და ჯუმბერ გოგიაშვილის კლინიკის ორგანიზებით სამეცნიერო‐პრაქტიკული კონფერენცია ჩატარდა, თემაზე “რეპროდუქტოლოგიისა და გინეკოლოგიის აქტუალური საკითხები”.

 • ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტის მცირე საკონფერენციო დარბაზში

ჩატარდა საჯარო ლექცია თემაზე „სიტყვის თავისუფლება საქართველოში“. შეხვედრაზე განხილული იქნა საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშები ადამიანის უფლებათა სფეროში არსებული მდგომარეობის შესახებ. საქართველოს სახალხო დამცველის გორის ოფისის წარმომადგენელმა ‐ ნინო დალაქიშვილმა დეტალურად ისაუბრა მოხსენებებში განხილულ თემებზე, როგორიცაა  ადამიანის  ხელშეუხებლობა,  წამებისა  და  ზეწოლის  აკრძალვა, სასამართლო ხელისუფლება და მართლმსაჯულება, სასჯელაღსრულების სისტემაში არსებული მდგომარეობა, რელიგიის თავისუფლება, ეროვნული უმცირესობების უფლებები, სიტყვის, პრესისა და ინფორმაციის თავისუფლება,

ბავშვთა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და ქალთა უფლებები. შეხვედრის დასასრულს მის მიერვე წარმოდგენილი იყო სახალხო დამცველის რეკომენდაციები                                                  აღნიშნულსაკითხებთან                       დაკავშირებით. საჯარო ლექციას ესწრებოდნენ უნივერსიტეტის პროფესორ‐მასწავლებლები და სტუდენტები.

 • უნივერსიტეტის თბილისის კორპუსში მოეწყო სტუდენტების შეხვედრა საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების ახალგაზრდული ორგანიზაციის თავმჯდომარესთან ‐ გიორგი აფციაურთან. შეხვედრის მიზანი იყო ასოციაციის  მიერ  შემუშავებული  საპილოტე  პროგრამის  პრეზენტაცია, რომელიც ითვალისწინებს სტუდენტების სტაჟირებას სოფლის მეურნეობის სფეროში. პროექტის მიზნებისა და ამოცანების დეტალურად გაცნობის შემდეგ, სტუდენტებმა კმაყოფილება გამოთქვეს და აღნიშნეს, რომ პრაქტიკის გავლა მათთვის ძალზედ მნიშვნელოვანია და მომავალში ხელს შეუწყობს დამსაქმებლებთან ურთიერთობაში.
 • უნივერსიტეტის კომპიუტერულ ცენტრში, თვითმმართველობის ორგანიზებით მოეწყო ფილმის „მიწის სჯული“‐ს ჩვენება. დოკუმენტური ფილმი, რომელიც სტუდია „გუთნის“ მიერაა გადაღებული საკამოდ ემოციური აღმოჩნდა სტუდენტებისათვის. ფილმის მსვლელობისას მრავლად შეინიშნებოდა აცრემლებული და სევდიანი თვალები. თუმცა დასრულებისთანავე სტუდენტებმა დიდი კმაყოფილება გამოთქვეს ფილმზე დასწრებით და აღნიშნეს, რომ ასეთი დოკუმეტური მასალის მათთვის გაცნობა გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს მათ ზნეობრივ ჩამოყალიბებას. სტუდენტებთან ერთად ფილმის ჩვენებას ესწრებოდნენ უნივერსიტეტის რექტორატი, ადმინისტრაციის თანამშრომლები და ლექტორ‐მასწავლებლები.
 • Ted Talk                    სოფო                    რუსეცკისთან                     ერთად.

გორში, ევრორეგიონულ სასწავლო უნივერსიტეტში სახალხო დამცველის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის წარმომადგენელი სოფო რუსეცკი უნივერსიტეტის სტუდენტებს და მარტოხელა მშობლებს შეხვდა. შეხვედრის მიზანი მარტოხელა მშობლების გაძლიერება, მათი მოტივირება და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება იყო. სოფო რუსეცკი შეხვედრის მონაწილეებს საკუთარ ცხოვრებაზე მოუყვება – რა გზა გამოიარა მან, რა სირთულეებთან მოუხდა გამკლავება, ვიდრე წარმატებას მიაღწევდა. შეხვედრაზე დასწრება, მარტოხელა მშობლების გარდა, სხვა დაინტერესებულ პირებსაც                                                                   შეეძლებათ.

აღსანიშნავია, რომ ევრორეგიონულ უნივერსიტეტში მოსულ სტუმრებს მარტოხელა მშობლების თემაზე გადაღებული ფოტოების დათვალიერებაც შეეძლოთ. ისინი ადამიანის უფლებების განვითარების ფონდის მიერ გამოცხადებული ფოტოკონკურსის ფარგლებში მომზადდა. ფოტოები უნივერსიტეტში 1 თებერვლამდე დარჩება და მათი დათვალიერება ნებისმიერ მსურველს შეეძლება.

 

 • საქართველოში მიმდინარე კონსტიტუციური რეფორმის მიმდინარეობისას, უნივერსიტეტში ჩატარდა საჯარო ლექციები, სადაც განხილულ იქნა საქართველოს კონსტიტუციის ძირითადი გამოწვევები. უნივერსიტეტის სტუდენტებმა აქტიური მონაწილეობა მიიღეს კონსტიტუციის საერთო სახალხო განხილვის პროცესშიც.
 • უნივერსიტეტში მიმდინარე საჯარო ლექციები შეეხებოდა ქალთა მიმართ

ძალადობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირების უფლებების დაცვას.

 • სტუდენტების თხოვნით უნივერსიტეტში მოწვეული იქნა დეკანოზ თეოდორე გიგნაძე,რომელმაც ისაუბრა თემაზე „მანკიერებები და მავნე ჩვევები“ ლექციის მეორე ნაწილი კითხვა რეჟიმის ფორმატით გაგრძელდა.

 

საქველმოქმედო, სოციალური და საგანმანათლებლო ტიპის აქციები

 

 • უნივერსიტეტმა მონაწილეობა მიიღო აქციაში „ჩვენ არ ვითვლით ქრომოსომებს“. აქციაში აქტიურად იყვნენ ჩართულები, როგორც სტუდენტები ასევე ადმინისტრაციის თანამშრომლები.

 

 • უნივერსიტეტის დაფინანსებით და ინიციატივით გამოიცა ახალგაზრდა სტუდენტების ლექსების კრებული იავნანა. აღნიშნული წიგნის პრეზენტაცია შედგა უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში, სადაც მოწვეული იყვნენ როგორც ცნობილი პოეტები ასევე უნივერსიტეტის სტუდენტები.

 

 • ევროპული ინტეგრაციის ხელშეწყობის ფარგლებში, უნივერსიტეტმა დააფინანსა ევრორეგიონულ სასწავლო უნივერსიტეტში მოწვეული ლექტორის, ირაკლი მეგრელიშვილის წიგნის „ევროპული გაერთიანების ისტორია – ანტიკური სამყაროდან ევროკავშირამდე“. წიგნი წარმოადგენს სასწავლო კურსის რიდერს. იგი მოიცავს 60‐ზე მეტი ქართველი და უცხოელი სხვადასხვა ავტორის ნაშრომს. წიგნის მთავარი მიზანია, სტუდენტებმა და სხვა დაინტერესებულმა პირებმა შეისწავლონ ევროპული გაერთიანების ისტორია და მასთან    დაკავშირებული    სხვა     საინტერესო     ასპექტები.     წიგნი გამოცემულია ევრორეგიონულ სასწავლო უნივერსიტეტის – ERSU ფინანსური მხარდაჭერით და სასწავლო მიზნების განსახორციელებლად გადაეცემა საუნივერსიტეტო და საჯარო ბიბლიოთეკებს. აღნიშნული წიგნი, როგორც სავალდებულო ლიტერატურა ასახულია არა მხოლოდ ევრორეგიონული უნივერსიტეტის სასწავლო ლიტერატურაში, არამედ, სხვადასხვა და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სილაბუსებში.

შპს – ევრორეგიოუნული სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი, სოფიო სუხიშვილი