• საგანმანათლებლო პროგრამების მომზადება პროგრამული აკრედიტაციისათვის, მათ შორის უცხო ენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამების;
 • სტუდენტთა თვითმმართველობის პროექტების რეალიზება;
 • სტუდენტური ფესტივალებისა და კონკურსების მოწყობა;
 • სტუდენტურ დღეებში მონაწილეობა;
 • აკადემიური პერსონალის სისტემატიური თვითშეფასება;
 • უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულებთან ყოველწლიური შეხვედრა ნოვაციების ურთიერთგაზიარების მიზნით;
 • სასწავლო პროცესის მონიტორინგი;
 • ლექცია- სემინარებზე სისტემტიური დასწრება-შეფასება;
 • გამოცდებისა და მიმდინარე შეფასებების მიმდინარეობის მონიტორინგი;
 • სამეცნიერო რესპუბლიკური და საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციების მომზადება-ჩატარება;
 • სამეცნიერო კრებულის რეგულარული გამოცემა;
 • საუნივერსიტეტო გაზეთის რეგულარულად გამოცემა;
 • უფასო აბიტურცენტრის ფუნქციონირება.

შპს ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტის 2011–2017 სასწავლო წლის სამოქმედო გეგმა

შპს ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტის 2015–2016 სასწავლო წლის სამოქმედო გეგმა

შპს ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტის 2016-2017 სასწავლო წლის სამოქმედო გეგმა