უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების მიზნები:

 

 • უნივერსიტეტის მართვის სისტემის ინსტიტუციური გაძლიერება და განათლების ხარისხის განვითარების თანამედროვე მეთოდების დამკვიდრება;
 • უახლეს ცოდნასა და საუკეთესო პრაქტიკაზე დაფუძნებული მაღალი ხარისხის სასწავლო პროცესის წარმართვა;
 • უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურისა და ადამიანური რესურსის გაძლიერების გზით ევროპული განათლების შეთავაზება;
 • სტუდენტის სწავლების ინტერნაციონალიზიაციისა და პროფესიული ზრდის ხელშეწყობა;
 • უმაღლესი განათლების, თანამედროვე კვლევისა და ეკონომიკის ინტეგრირება.

 

უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების ამოცანები:

 

 • უნივერსიტეტის სტრუქტურული რეორგანიზაცია, თანამშრომლების ფუნქციების გადანაწილება;
 • უნივერსიტეტში ახალი ფაკულტეტების შექმნა;
 • უნივერსიტეტის ხარისხის მართვის ახალი სისტემის შექმნა;
 • უნივერსიტეტის ხარისხის მათვის სისტემაში სასწავლო პროცესის ხარისხის გაუმჯობესება;
 • უნივერსიტეტის მართვის ხარისხის კონტროლის სისტემის დამკვიდრება;
 • სასწავლო პროცესის ეფექტური სისტემის შექმნა;
 • სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემის სრულყოფა;
 • სასწავლო პროგრამების ყოველწლიური მონიტორინგი და განახლება;
 • უახლესი ლიტერატურის დანერგვა სასწავლო პროცესში;
 • საუკეთესო აკადემიური და პრაქტიკული პერსონალის ჩართვა სასწავლო პროცესში;
 • ახალი სასწავლო პროგრამების შემუშავება;
 • ახალი უცხოენოვანი პროგრამების შემუშავება;
 • სასწავლო პროგრამების განვითარების გეგმების შემუშავება;
 • უნივერსიტეტის მატერიალური რესურსის განახლება;
 • უნივერსიტეტის ახალი ბიბლიოთეკის მოწყობა;
 • საერთაშორისო ელექტრონული რესურსების დამატება პროგრამების მიხედვით;
 • საგანამანთლებლო პროგრამებისთვის საჭირო ტექნიკური რესურების შეძენა;
 • თანამედროვე კომპიუტერული ტექნოლოგიების შეძენა;
 • უნივერსიტეტის ახალი კამპუსების დამატება;
 • სტუდენტური სივრცეების მოწყობა;
 • სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება;
 • ადმინისტრაციული პერსონალის პროფესიული გაძლიერების ხელშეწყობა;
 • აკადემიური პერსონალის კვლევით და საერთაშორისო პროექტებში ჩართულობა;
 • სტუდენტების კარიერული ზრდის ცენტრის საქმინობის გაფართოება;
 • საერთაშორისო სტუდენტური პროექტების წარმართვა;
 • სტუდენტების ჩართვა გაცვლით პროექტებში;
 • სტუდენტური კლუბების შექმნა;
 • მემორანდუმების გაფორმება კვლევით ორგანიზაციებთან;
 • კვლევითი ცენტრების შექმნა;
 • სასერტიფიკატო პროგრამების განვითარება.

 

მოსალოდნელი შედეგები:

 • უნივერსიტეტი ჩამოყალიბდება საქართველოს ბაზარზე ერთ-ერთ წამყვან უმაღლეს საგნამანთლებლო დაწესებულებად;
 • უნივერსიტეტში დამკვიდრდება თანამედროვე მართვის მეთოდები;
 • განათლების ხარისხი მიუახლოვდება ევროპულ სტანდარტებს;
 • სტუდენტები მიიღებენ საუკეთესო საგანმანათლებლო მომსახურებას საქართველოში;
 • უნივერსიტეტი კვლევით საქმიანობის ფარგლებში შეძლებს თანამედროვე ცოდნის გავრცელებას სამეცნიერო წრეებში;

ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტის 3 წლიანი სტრატეგიული განვითარების გეგმა 

ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტი სტრატეგიული განვითარების გეგმა