სოფიო სუხიშვილი – რექტორი , აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ლევან მოსახლიშვილი – ვიცე- რექტორი , სამართლის დოქტორი,
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი, ვიცე რექტორი
 ასოცირებული პროფესორი 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ავთანდილ ლაფაჩი – ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული    პროფესორი 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 ნაილი მელანაშვილი –  ასოცირებული პროფესორი ,  ეკონომიკის დოქტორი.
 
 
 
 

 

 
 
 
 
ალექსანდრე სხირტლაძე – სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი , ფარმაციის დოქტორი პროფესორი