ავთანდილ ლაფაჩი – ეკონომიკის დოქტორი,სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი,ასოცირებული პროფესორი.

ცენტრი ყოველწლიურად უზრუნველყოფს რეფერირებული სამეცნიერო ნაშრომთა კრებულის და ჟურნალების გამომცემას, სადაც იბეჭდება პროფესორ მასწავლებელბის და წარმატებული სტუდენტების სამეცნიერო ნაშრომები.

ცენტრის ორგანიზებით ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტში ჩატარდა 5 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია , 5 უნივერისიტეთთაშორისო სტუდენტური კონფერეცია და 35 საუნივერსიტეტო კონფერენცია.

ამასთან ერთად , სისტემატიურად ტარდება შიდა საგნობრივი და სტუდენტური კონფერეციები.