შპს ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტის (ERSU) სტუდენტური თვითმმართველობა  არის უნივერსიტეტის შემადგენლობაში არსებული სტუდენტთა წარმომადგენლობითი ორგანო, დამოუკიდებელი სტრუქტურული ერთეულებითა და მართვის ორგანოებით, რომელიც ახორციელებს `უმაღლესი განათლების~ შესახებ საქართველოს კანონით, უნივერსიტეტის წესდებითა და წინამდებარე დებულებით გათვალისწინებულ უფლებამოსილებებს, როგორც უნივერსიტეტის შიგნით, ისე მის გარეთ.

სტუდენტური თვითმმართველობა უფლებამოსილების განხორციელებისას დამოუკიდებელია და მის საქმიანობაში ჩარევა ან მასზე რაიმე სახის ზემოქმედების მოხდენა უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ან ნებისმიერი სხვა პირის მხრიდან დაუშვებელია, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

თვითმმართველობის მიზნებია თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში, დაიცვას და წარმოადგინოს სტუდენტების,უფლებები და კანონიერი ინტერესები როგორც უნივერსიტეტში, ისე მის ფარგლებს გარეთ;დახმარება გაუწიოს სტუდენტებს სწავლის პერიოდში, პროფესიული უნარ-ჩვევების შეძენასა და კონკურენტუნარიან პროფესიონალად ჩამოყალიბებაში;

თვითმმართველობა გეგმავს, ორგანიზებას უწევს და ახორციელებს სტუდენტთა დასვენების, შრომითი მოღვაწეობისა და სხვა მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად შეხვედრებს, დებატებს, დისკუსიებს, ტრენინგებს, ინტელექტუალურ თამაშებს, საგანმანათლებლო-სამეცნიერო, კულტურულ, სპორტულ, გასართობ და კანონით ნებადართულ სხვა სახის ღონისძიებებს;

 

ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტის (ERSU) თვითმმართველობის პრეზიდენტია საზოგადოებრივ მეცნიერებებათა ფაკულტეტის მე-4 კურსის სტუდენტი სოსო პაპაშვილი.

საკონტაქტო ინფორმაცია: #571 21 61 21

mail : s.papashvili@sukhishvili.edu.ge  ; papashvilisoso@gmail.com